Camilere imam ve müezzin alınacak

 Nevşehir ve ilçelerde camilerde İmam-Hatip veya Müezzin-Kayyım olarak görev yapacak ,vekil İmam-Hatip ve Müezzin-Kayyım alımı yapılacak.

Nevşehir İl Müftülüğü tarafından il merkezi ve ilçelerde açıktan Vekil İmam-Hatip ve Vekil Müezzin-Kayyım ataması yapılacağı duyuruldu.

Nevşehir İl Müftülüğünden yapılan duyuru şöyle: “İlimiz ve ilçe müftülüklerimize bağlı camilerde, İmam-Hatip veya Müezzin-Kayyım olarak görev yapmakta iken, askerlik, aylıksız izin, yurtdışı görevlendirme, geçici görevlendirme vb. nedenlerle görevden ayrılan/ayrılacak olan veya uzaklaştırılan cami görevlilerinin yerine ilgi kanun, yönetmelikler ve yazı uyarınca yarışma sınavı ile açıktan Vekil İmam-Hatip ve Vekil Müezzin-Kayyımlık sınavı yapılacaktır

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, başvuru formunu doldurarak istenen belgelerle birlikte  31 Ekim2022-14 Kasım2022  tarihlerinde  saat  10.00-15:30  arası  İl Müftülüğüne şahsen müracaat  edeceklerdir.  (Adaylardan  istenen  belgeleri  getirmeleri  halinde,  yurtdışından  veya askerlik  görevini  yerine  getirmekte  olanlardan  sınava  başvuracak  adaylar  adına  üçüncü şahıslar başvuru işlemini yapabileceklerdir” denildi.

SINAVA KATILMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki şartları taşımak,

2.  Vekil  İmam  Hatiplik  için  en  az  İmam-Hatip  Lisesi  ya  da  İlahiyat  Ön  lisans  veya

İlahiyat Fakültesi mezunu olmak.

3.  Vekil  Müezzin  Kayyımlık  için  en  az  İHL  mezunu  veya  lise  mezunu  olmak  (İHL

mezunu olmayanların hafız olması şarttır).

4. İmam Hatiplik veya Müezzin Kayyımlık yapmaya mani bir özrü bulunmamak.

5.  2020  veya  2021  yılları    KPSS  (B)  grubundan  lisans  mezunları  için  KPSSP124;

önlisans mezunları için  KPSSP123; ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en

az 50 (elli) puan almış olmak,

6.  Yukarıdaki  şartları  taşıyanlar  ve  halen  vekil  olarak  görev  yapanlar  da  başvuruda

bulunabileceklerdir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. T.C. kimlik numaralı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport),

2. Mezuniyet durumunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesi (Diploma yabancı bir

ülkeden alınmışsa YÖK'ten alınmış olan denklik belgesi), Adayların, ibraz ettikleri mezuniyet belgeleri  ile  sahip  oldukları  puan  türlerine  ait  KPSS  (DHBT)  sonuç  belgesi.  (ortaöğretim mezunları  için  KPSSP122,  ön  lisans  mezunları  için  KPSSP123  ve  lisans  mezunları  için KPSSP124, KPSS mezuniyetlerinin aynı olması gerekmektedir.)

3. Adayın; sabıka kaydı, askerlik durumu ve başvuru yapılan unvanda görev yapmaya

mani  bir  özrü  bulunmadığına  ilişkin  yazılı  beyanı,  (Yazılı  beyan  istenen  hususlar  tek  bir

dilekçe/metinde yer alacaktır. )

4.  Varsa  Hafızlık  Belgesi  (  Vekil  Müezzin  Kayyımlık  için  başvuruda  bulunan  lise

mezunları için Hafızlık Belgesi gereklidir.)

5.  Başvuru  için  gerekli  belgeleri  ibraz  edemeyen  adayların  başvuruları  kabul            

edilmeyecektir. Belgeler, kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir.

6.  Belgeler,  atanmaya  hak  kazanan  adaylar tarafından  atama  sürecinde  ilgili  birime

teslim edilecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

1. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, başvuru formunu doldurarak istenen belgelerle

birlikte  31.10.2022-14.11.2022  tarihlerinde  saat  10.00-15:30  arası  İl Müftülüğüne şahsen müracaat  edeceklerdir.  (Adaylardan  istenen  belgeleri  getirmeleri  halinde,  yurtdışından  veya

askerlik  görevini  yerine  getirmekte  olanlardan  sınava  başvuracak  adaylar  adına  üçüncü şahıslar başvuru işlemini yapabileceklerdir.)

2. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

3.  Müracaatların  sona  ermesinden  sonra  adayın  başvuru  bilgilerinde  hangi  nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

4. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

5. Adaylar  yalnız  bir  unvan  (Vekil İmam  Hatiplik  veya Vekil Müezzin Kayyımlık)  için başvuruda bulunabilecektir.

SINAV İŞLEMLERİ, SINAVIN YERİ, TARİHİ, SAATİ VE KONULARI

1. Sınav, 16 Kasım 2022 tarihinde İlimiz Müftülüğünde yapılacaktır.

2.  Sınav  tarihi  ve  saati,  başvuruların  alınması  ve  sınav  için  gerekli  hazırlıkların

tamamlanmasından  sonra Vekil İmam  Hatipler  ve Vekil Müezzin Kayyımlar  şeklinde  2  (iki)

ayrı liste halinde http://nevsehir.diyanet.gov.tr// adresinden duyurulacaktır.

3. Adaylar, sınava girerken kimlik belgelerini yanlarında bulunduracaklardır.

4. İlan edilen tarihte sınava katılmayanlar sınav hakkını kaybetmiş sayılacak ve adaya

ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

Sınav Konuları:

 Vekil İmam-Hatip için;

a. Kur'an-ı Kerim, (70 puan)

b. Dini bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlâk konuları), (20 puan)

c. Hitabet. (10 puan)

* Vekil Müezzin-Kayyım için;

a. Kur'an-ı Kerim, (70 puan)

b. Dini bilgiler (itikat, ibadet, siyer ve ahlâk konuları), (20 puan)

c. Ezan ve ikamet. (10 puan)

 DEĞERLENDİRME, BAŞARI SIRALAMASI VE SINAV SONUÇLARI

1. Adaylar sınav konularından 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

2. Sınavda  başarılı  sayılabilmek  için  sınav  komisyonu  üyelerinin  her  birinin  ayrı  ayrı

verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) puan olması gerekmektedir.

3.  Başarı  sıralaması  sözlü  sınav  puanı  esas  alınarak  yapılacaktır.  Sözlü  sınav

puanların eşit olması halinde sırasıyla KPSS puanı yüksek olana, KPSS'ye katıldığı öğrenim

belgesinin mezuniyet tarihi önce olana, doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.

4.  Sınav  sonuçları,  işlemlerin  tamamlanmasının  ardından

http://nevsehir.diyanet.gov.tr/  adresinden  ilan  edilecek  olup  tebligat  yerine  geçecektir.

Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

SINAVI KAZANANLARDAN İSTENECEK BELGELER

1. T.C. kimlik nolu nüfus cüzdanı fotokopisi, (Aslı beyan edilecek)

2. 2020-2021  yılları KPSS  (B) grubundan lisans mezunları için KPSSP124; önlisans

mezunları  için KPSSP123;  ortaöğretim mezunları  için KPSSP122  puan türünden  en  az  50

(elli) puan aldığına dair belge,

3. Atamaya esas mezuniyet belgesinin fotokopisi, (Aslı beyan edilecek)

4. Varsa hafızlık belgesi fotokopisi, (Aslı beyan edilecek)

5. Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge,

6. Adli sicil kaydı,

7 Mal Bildirimi belgesi (Müftülükten temin edilecek)

ATAMA İŞLEMLERİ

1.  Boş  olan  veya  boşalacak  olan  İmam-Hatip  veya  Müezzin-Kayyım  kadrolarına

başarılı  olanlar  arasından  en  yüksek  puan  alandan  başlamak  suretiyle  vekil  ataması

yapılacaktır.

2.  Halen  vekil  olarak  görev  yapanlar  arasından  sınava  girenler  sıralamaya  tabi

tutulacak olup, sırası gelenin göreve başlamaması halinde hakkından feragat etmiş olacaktır.

3.  Sırası  gelen  adaya  başvuru  esnasında  beyan  ettiği  iletişim  numarası  ile

ulaşılacaktır.  Bu  sebeple  numarasını  değiştiren  adaylar  İlimiz  Müftülüğünde  vekil

görevlendirme  işlemlerini  takip  eden  personele  ulaşarak  bilgi  güncellemelerini  yaptırmaları

gerekmektedir. Aksi halde kendisine telefonla ulaşılamaması halinde sırası geçmiş olacaktır.

DİĞER HUSUSLAR

1.  Sınav  işlemleri  süresince  adayın  beyanı  esas  alınacaktır.  Müracaat  evrakı  eksik

olanlar  İle  sınav  öncesi,  sonrası  ve  atama  sürecindeki  işlemlerde  gerçeğe  aykırı  beyanda

bulunduğu  tespit  edilenlerin  başvuruları  geçersiz  sayılacaktır.  Bu  durumun  sınavdan  sonra

tespit  edilmesi  halinde  ise  bu  kişilerin  sınavları  geçersiz  sayılarak  atamaları  yapılmayacak;

atamaları  yapılmış  olsa  dahi  atamaları  iptal  edilecek  ve  bu  kişiler  hiçbir  hak  talep

edemeyeceklerdir.

2.  Sınav  ve  atama  sürecinde  İl  Müftülüğümüzün  internet  sitesinde  yapılan  tüm

duyurular tebligat sayılacaktır. Ayrıca bildirim yapılmayacaktır.

3.  Sınav  ile  ilgili  süreçte  ve  sonrasında  Diyanet  İşleri  Başkanlığı  tarafından  gelen

talimatlar bağlayıcı olacağından Başkanlık talimatları doğrultusunda işlem yapılacaktır.

4. Bu  sınav  ile  ilgili  hususlar,  ilgili mevzuat  çerçevesinde  bu  sınavı  gerçekleştirecek

olan Sınav Kurulu tarafından değerlendirilecektir.

5. 24.03.2022 tarihinde İlimiz Müftülüğünde yapılan vekil İmam-Hatiplik ve vekil

Müezzin-Kayyımlık sınavında başarılı olup sıra bekleyenler ise Diyanet İşleri Başkanlığı

Sınav Yönetmeliğinin 5/e maddesi gereğince "hakkında hüküm bulunmayan sınav

sonuçları müteakip sınav ilanına kadar geçerlidir " hükmüne göre iptal edilmiştir.

6. Bu sınav bir sonraki sınava kadar geçerli olacaktır.

# NEVŞEHİR MÜFTÜLÜĞÜ İLE İLİŞKİLİ:

29 Eki 2022 - 18:55 Nevşehir/ Nevşehir- Gündem

Son bir ayda nevsehirkenthaber.com sitesinde 488.655 gösterim gerçekleşti.göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Nevşehir Kent Haber Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Nevşehir Kent Haber Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Nevşehir Kent Haber Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Nevşehir Kent Haber Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.


Nevşehir Markaları

Nevşehir Kent Haber Gazetesi, Nevşehir ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (384) 212 43 10
Reklam bilgi


Anket MHP'den kimi aday görmek istersiniz?