Flaş Haber
Kapat

İHALE İLANI 24 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI NEVŞEHİR DEVLET HASTANESİ 24 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI

İHALE İLANI 24 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI NEVŞEHİR DEVLET HASTANESİ 24 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI

Nevşehir Kent Haber
Nevşehir Kent Haber
11 Şubat 2019 Pazartesi 09:20
35 Okunma
İHALE İLANI 24 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI NEVŞEHİR DEVLET HASTANESİ 24 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI

İHALE İLANI 24 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI NEVŞEHİR DEVLET HASTANESİ 24 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası            : 2019/57511 1-İdarenin     a) Adresi            : 15 Temmuz Mah. Sıhhat Sok. No:6 MERKEZ/NEVŞEHİR     b) Telefon ve faks numarası    : 3842285050 - 3842150367     c) Elektronik Posta Adresi    : nevsehirdhs3@saglik.gov.tr     ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-İhale konusu malın     a) Niteliği, türü ve miktarı    : 24 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI                      Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.     b) Teslim yeri            : Nevşehir Devlet Hastanesi Deposu     c) Teslim tarihi            : Sipariş tebliğ tarihinden itibaren 10 (On) gün içerisinde teknik şartnameye uygun olarak teslim edilecektir. 3- İhalenin     a) Yapılacağı yer        : 15 Temmuz Mahallesi Şifa Caddesi Sıhhat Sokak Merkez NEVŞEHİR     b) Tarihi ve saati        : 27.02.2019 - 10:00 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. 4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler: 1) İstekli/İstekliler T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) / Ürün Takip Sisteminde (ÜTS) kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgelerini teklifleri ile birlikte vermek zorundadır. 2) İstekli/İstekliler, teklif ettikleri ürünlerin UBB barkod numaralarını, marka ve modellerini ihale dosyasında sunmak zorundadır. ( İstekli/İstekliler tarafından teklif edilen ürünler ve ürünler için ihaleyi yapan idarenin bağlı olduğu il olmak üzere üretici/ithalatcı veya bayii olarak T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) /  Ürün Takip Sisteminde (ÜTS) kayıtlı olmadıkları durumunda ihale dışı bırakılacaktır.) 3) İstekli/İstekliler T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) /  Ürün Takip Sisteminde (ÜTS) kayıt gerektirmeyen ürünleri, ihale teklif dosyasında sunacakları belge ile belirtmek zorundadırlar. 4.3.1.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler: - İstekli/İstekliler Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 2018/13 sayılı Genelgesinin 2. Bölümü Tıbbi Cihaz Alım Esasları, 2.2. maddesine istinaden, Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünlerin veya cihazların satın alımlarında aday ve isteklinin "Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği" kapsamında "SATIŞ MERKEZİ YETKİ BELGESİ"ni ihale dosyasında vermek zorundadır. 4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman: a) İhale listesinin 15., 16., 17., 18., 19. ve 20. kalemlerine teklif verecek istekli/istekliler, bu kalemlere 2 (İki) adet numuneyi ihale komisyonuna sunmak zorundadır ve numuneler üzerinde Teknik Şartname maddelerini karşılayıp karşılamadığı değerlendirilecektir.  b) İhale listesinin 4. Kalemine teklif verecek istekli/istekliler, ilgili kalemin teknik şartnamesinin ilgili maddeleri ürün katalog üzerinde işaretlenip numaralandırılarak ihale teklif dosyasında sunmak zorundadır. c) İhale listesinin 4. Kalemine teklif verecek istekli/istekliler, ilgili kalemin teknik şartnamesinin 13. Maddesinde belirtilen "Solüsyon bütün fonksiyonel birimlerde; Ameliyathanelerde cerrahi el antiseptiği; yoğun bakım, bebek odası, poliklinik, yatak başlarında, lavabo kenarlarında, hemşire deslederinde ve ambulanslarda hijyenik el antiseptiği olarak kullanılabilmeli ve bu özellikleri akredite olmuş kurumlar tarafından onaylı olmalıdır (DGHM/VAH vb.)." Ürün özelliklerini gösterir belge/belgeler ile kataloğunu ihale teklif dosyasında sunmak zorundadır. d) İhale listesinin 4., 6. ve 11. Kalemlerine teklif verecek istekli/istekliler, Biyosidal ürün kapsamında ürüne ait Sağlık Bakanlığı Ruhsatı ve ya tescil belgesini sunmaları gerekmektedir. e) İhale listesinin 4., 6. ve 11. Kalemlerine teklif verecek istekli/istekliler, Solüsyon hijyenik ve cerrahi olarak ellerde hijyen sağlamak macıyla Mycobacterium tuberculosis dahil olmak üzere bütün bakterilere MRSA, Enterococcus spp I, virüslere ve mantarlara karşı etkili olduğuna dair etkinlik sonuç raporlarını ihale teklif dosyasında sunmak zorundadır.   f) İhale listesinin 4. kalemine teklif veren  istekli/İstekliler her kutunun üzerinde kapağı açıldıktan sonra ne kadar süre etkisini koruduğunu bildiren belgeyi  ihale teklif dosyasında sunmak zorundadır. g) İhale listesinin 6. ve 11. kalemlerine teklif veren  istekli/İstekliler MSDS (Muayene Güvenlik Bilgi Formu)  belgesini ihale teklif dosyasında sunmak zorundadır. h) İhale listesinin 15., 16., 17., 18., 19. ve 20. kalemlerine teklif veren  istekli/İstekliler sterilizasyon ruloların 5 (Beş) yıllık miadı süresince mikrobiyel bariyer özelliğini koruduğuna dair 5 (Beş) yıllık yaşlandırma sonrası yapılmış sterilite deney testleri ve raporları akredite edilmiş bir kurum tarafından alınmış belgeleri hale teklif dosyasında sunmak zorundadır. 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin Alkol (Etil Alkol) %96 'Lık , Aspirasyon Seti Vakumsuz, Cilt StaPleri 35 'Lik, El Antiseptik Solüsyonu (El Dezenfektanı) Alkol İçeren, Göz İçi Dengeli Tuz Çözeltisi 500 CC, Klorheksidin Glukonat %4 İsopropil Alkol %4 Sıvı Sabun 1 Litrelik, Koter Kalemi El Kumandalı Üç Girişli Disposable, Koter Plağı Çift Çıkışlı Bipolar Yetişkin Disposable, Oftalmik Bıçak Yarım Ay Bevel Up (Açılı), Oftalmik Bıçak 2.8 MM 45 Derece Bevel Up, Polividon İyot İçeren %10 Antiseptik Solüsyon 1000 ML Şişe, Spanç Radyopaklı 10 (±2) CM x 10 (±2) CM Non Steril 12 Katlı, Spanç 7.5 (±2) CM x 7.5 (±2) CM Non Steril 12 Katlı, Sterilizasyon Krep Kağıdı 120 x 120 CM, Sterilizasyon Rulosu 10 CM x 200 M Düz, Sterilizasyon Rulosu 15 CM x 200 M Düz, Sterilizasyon Rulosu 20 CM x 200 M Düz, Sterilizasyon Rulosu 25 CM x 200 M Düz, Sterilizasyon Rulosu 30 CM x 200 M Düz, Sterilizasyon Rulosu 40 CM x 200 M Düz, Sterilizasyon Wrap Kağıdı 120 x 120 CM, Sterilizasyon Wrap Kağıdı 75 x 75 CM, Tek Poşlu Göz Örtüsü Orta Boy, Tripan Mavisi kısımlarında %15(On Beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Nevşehir Devlet Hastanesi Satın Alma Birimi adresinden satın alınabilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Nevşehir Devlet Hastanesi Satın Alma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.                                                 (B-31)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner3

banner4

banner9