BİST
101156
ALTIN
227.280
DOLAR
5.3077
STERLİN
6.8737
EURO
5.9919

NEVŞEHİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İLANI

NEVŞEHİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İLANI

23 Kasım 2018 Cuma 09:39
35 Okunma
NEVŞEHİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İLANI
İHALE İLANI 2019 YILI 224 KALEM DİŞ TIBBİ SARF MALZEME ALIMI NEVŞEHİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2019 Yılı 224 Kalem Diş Tıbbi Sarf Malzeme Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası : 2018/588660 1-İdarenin a) Adresi : 15 Temmuz Mahallesi Sıhhat Sokak No:14 50100 MERKEZ/NEVŞEHİR b) Telefon ve faks numarası : 0384 213 83 00 / 162 - 0384 215 15 72 c) Elektronik Posta Adresi : nevsehir.ihale@saglik.gov.tr ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-İhale konusu malın a) Niteliği, türü ve miktarı : 2019 Yılı 224 Kalem Diş Tıbbi Sarf Malzeme Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Teslim yerleri : 1.........177. Kalemler Nevşehir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Tıbbi Sarf Deposuna teslim edilecektir. 178., ..........224. Kalemler Nevşehir Ürgüp Devlet Hastanesi Tıbbi Sarf Deposuna teslim edilecektir. c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip Nevşehir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ve Ürgüp Devlet Hastanesinin talep ettiği miktarlardaki siparişler peyderpey tebliğ tarihinden itibaren 10 (On) gün içerisinde teslim edilecek olup işin süresi 31.12.2019 tarihini geçmeyecektir. 3- İhalenin a) Yapılacağı yer :Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü Satın Alma Birimi / 15 Temmuz Mahallesi Şifa Caddesi Sıhhat Sokak No: 14 Merkez NEVŞEHİR b) Tarihi ve saati :20.12.2018 - 10:00 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler: a) İstekli/İstekliler ihale listesinin 168., 170., 171., 189., 204. ve 210. Kalemlerine hem kendileri hemde yetkili üretici ve/veya ithalatçı firmaların 2 ( iki ) yıl garanti süresince, cihazların kullanım klavuzunda belirtilen periyotlarda, yedek parça dahil her türlü servis, bakım ve onarım hizmetini garanti kapsamında ücretsiz olarak sağlayacağını belgelemelidir. b) İstekli/İstekliler ihale listesinin 176. Kalemlerine hem kendileri hemde yetkili üretici ve/veya ithalatçı firmaların 5 ( beş ) yıl garanti süresince, cihazların kullanım klavuzunda belirtilen periyotlarda, yedek parça dahil her türlü servis, bakım ve onarım hizmetini garanti kapsamında ücretsiz olarak sağlayacağını belgelemelidir. c) İstekli/İstekliler ihale listesinin 224. Kalemlerine hem kendileri hemde yetkili üretici ve/veya ithalatçı firmaların 3 ( üç ) yıl garanti süresince, cihazların kullanım klavuzunda belirtilen periyotlarda, yedek parça dahil her türlü servis, bakım ve onarım hizmetini garanti kapsamında ücretsiz olarak sağlayacağını belgelemelidir. 4.3.2. 4.3.2.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler: 1) İstekli/İstekliler T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) / Ürün Takip Sisteminde (ÜTS) kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgelerini teklifleri ile birlikte vermek zorundadır. 2) İstekli/İstekliler tarafından teklif edilen ürünler T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) / Ürün Takip Sisteminde (ÜTS) kayıtlı olmalıdır ve istekliler bu belgeleri teklifleri ile birlikte vermek zorundadır. 3) İstekli/İstekliler tarafından teklif edilen ürünler için ihaleyi yapan idarenin bağlı olduğu il olmak üzere üretici/ithalatcı veya bayii olarak T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) / Ürün Takip Sisteminde (ÜTS) kayıtlı olmalıdır. 4) İstekli/İstekliler, teklif ettikleri ürünlerin UBB barkod numaralarını, marka ve modellerini ihale dosyasında sunmak zorundadır. 5) İstekli/İstekliler T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) / Ürün Takip Sisteminde (ÜTS) kayıt gerektirmeyen ürünleri, ihale teklif dosyasında sunacakları belge ile belirtmek zorundadırlar. 4.3.2.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler: - İstekli/İstekliler Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 2018/26 sayılı Genelgesinin 2. Bölümü Tıbbi Cihaz Alım Esasları, 2.2. maddesine istinaden, Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünlerin veya cihazların satın alımlarında aday ve isteklinin "Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği" kapsamında "SATIŞ MERKEZİ YETKİ BELGESİ"ni ihale dosyasında vermek zorundadır. 4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman: a) İhale listesine teklif verecek istekli/istekliler, teklif verecekleri bütün kalemlere ayrı ayrı 1 (Bir) adet numuneyi ihale komisyonuna sunmak zorundadır ve numuneler üzerinde Teknik Şartname maddelerini karşılayıp karşılamadığı değerlendirilecektir. a-İdareye teslim edilen numuneler ihale sonuçlandıktan sonra 30 (otuz) gün içerisinde uhdesinde kalmayan firmalar tarafından teslim alınacaktır. İhale uhdesinde kalmayan firma tarafından teslim alınmayan numuneler ilgili kurumların deposuna irat kaydedilecektir. İhalede firma uhdesinde kalan numuneler ilgili kurumların deposuna en son teslimattan sonra iade edilecektir. b) İhale listesinin 133., 134., 135. ve 138. Kalemine teklif verecek istekli/istekliler, ilgili kalemin teknik şartnamede belirtilen "Solüsyon bütün fonksiyonel birimlerde hijyenik el antiseptiği olarak kullanılabilmeli ve bu özellikleri akredite olmuş kurumlar tarafından onaylı olmalıdır (DGHM/VAH vb.)." Ürün özelliklerini gösterir belge/belgeler ile kataloğunu ihale teklif dosyasında sunmak zorundadır. c) İhale listesinin 133., 134., 135. ve 138. Kalemine teklif verecek istekli/istekliler, teknik şartnamlerde belirtilen Solüsyon hijyenik ve cerrahi olarak ellerde hijyen sağlamak macıyla bakteriler, mantarlar, tüberkülosidler, MRSA, HCV, HBV, HIV, Adeno virüsler ve Polio virüsler ile Papova SV40 virüslere karşı etkili olduğuna dair etkinlik sonuç raporlarını ihale teklif dosyasında sunmak zorundadır. d) İhale listesinin 133., 134., 135. ve 138. Kalemine teklif verecek istekli/istekliler, Biyosidal ürün (Bir veya birden fazla aktif madde içeren, kullanıma hazır hâlde satışa sunulmuş, kimyasal veya biyolojik açıdan herhangi bir zararlı organizma üzerinde kontrol edici etki gösteren veya hareketini kısıtlayan, uzaklaştıran, zararsız kılan, yok eden aktif maddeleri ve müstahzarları) kapsamında ürüne ait Sağlık Bakanlığı Ruhsatı ve ya tescil belgesini sunmaları gerekmektedir. 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü Satın Alma Birimi / 15 Temmuz Mahallesi Şifa Caddesi Sıhhat Sokak No: 14 Merkez NEVŞEHİR adresinden satın alınabilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü Satın Alma Birimi / 15 Temmuz Mahallesi Şifa Caddesi Sıhhat Sokak No: 14 Merkez NEVŞEHİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 75 (yetmiş beş) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. (B-441)
Son Güncelleme: 23.11.2018 09:39
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner3

banner4

kartal escort antalya Escort ataşehir Escort konya escort porno video manavgat escort